V apríli 2012 bola predložená na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja predložená žiadosť o dotáciu na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja. Oznámenie o schválení dotácie dostala MAS 6.6.2012 a to v celkovej sume 17 391 €. Návrh zmluvy bol schválený Radou združenia MAS na jej zasadnutí dňa 2.8.2012. Zmluva bola podpísaná oboma stranami dňa 4.9.2012 a nadobudla platnosť 5.9.2012.

Výzva MASMPM/2012/01 bola vyhlásená dňa 10.9.2012 základe uznesenia RZ MAS č. RZ/12/06. Dňom uzávierky bol 14.9.2012 a do toho dňa bolo predložených 7 žiadostí o NFP. Zasadnutie Výberovej komisie sa konalo dňa 17.9.2012 a komisia svojím uznesením č. VK1/2/01 navrhla poradie projektov odporúčaných na schválenie Rade združenia MAS. Rada združenia MAS odporúčané projekty schválila dňa 17.9.2012 v uznesení č. RZ/12/08. Zmluvy s konečnými užívateľmi boli podpisované 18.9.2012.

Implementácia samotných projektov prebiehala v období 09-12/2012. Samotným konečným užívateľov pri implementácii významne pomáhala Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko.