Slovník pojmov

 

 

Nitriansky samosprávny kraj (Vyšší územný celok Nitra)   samostatný   územný  samosprávny a správny celok Slovenskej republiky so sídlom v Nitre,  zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

MPRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

PRV SR  Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013

MAS – Miestna akčná skupina

ISRÚ  Integrovaná stratégia rozvoja územia

ISMR  Integrovaná stratégia miestneho rozvoja

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD – European Agricultural Fund for Rural Development) – jeden z hlavných nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorého cieľom je financovať výdavky na rozvoj vidieka.

VZN NSK č. 3/2009  Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia pre Miestne akčné skupiny vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR v opatrení Osi 4 Programu rozvoja vidieka SR na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

VZN NSK č. 4/2009  Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Usmernenie LEADER NSK 1  Usmernenie k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia pre Miestne akčné skupiny vybrané Ministerstva pôdohospodárstva SR v opatrení Osi 4 Programu rozvoja vidieka SR na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2009 – 2013.

Usmernenie LEADER NSK 2  Usmernenie k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2009 – 2013 (v znení Dodatku č. 1).

Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja  Nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade s VZN č. 3/2009 alebo VZN č. 4/2009 po splnení Kritérií oprávnenosti a podmienok poskytnutia dotácie.

PM 1  Programový manuál nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK 1 (v znení Dodatku č.1).

PM 2  Programový manuál nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK 2 (v znení Dodatku č.1).

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER  Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, v ktorom sú definované podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, je vypracované v súlade s Programom rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programové obdobie 2007 – 2013, schváleným Európskou komisiou dňa 4. decembra 2007, zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009 a Systémom finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka schváleného uznesením vlády 1091 z 12. decembra 2007.

Projekt  štruktúrovaný dokument vrátane príslušnej dokumentácie v písomnej a elektronickej podobe, ktorého cieľom je dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít definovaných v PRV SR 2007 – 2013 a ktorého realizácia je financovaná z EPFRV (alebo z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, v prípade podmienok stanovených VZN č. 3/2009 alebo VZN č. 4/2009).

Kritériá spôsobilosti  zoznam kritérií určujúcich oprávnenosť navrhovaného projektu.

Konečný prijímateľ  Miestna akčná skupina (ďalej len MAS), s právnou formou občianskeho združenia v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je vybrané Riadiacim orgánom na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územiaa to na základe splnenia kritérií hodnotenia Integrovanej stratégie rozvoja územia / výber MAS a bol mu udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny.

Konečný užívateľ (potenciálny žiadateľ)  predkladateľ projektu, z územia Miestnej akčnej skupiny, pričom tento projekt je v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  podrobná zmluva o podpore projektu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu uzatvorená medzi Riadiacim orgánom/Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a konečným prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia podpory, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.

Zmluva o poskytnutí dotácie  zmluva o podpore spolufinancovania integrovanej stratégie rozvoja územia alebo miestneho rozvoja financovanej z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a konečným prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia dotácie, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.

Orgán vykonávajúci kontrolu, finančnú kontrolu a audit – subjekt, ktorý je v súlade s legislatívou európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky oprávnený vykonávať kontroly a (alebo) audit operácií (aktivít) Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, a to najmä Pôdohospodárska platobná agentúra, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, certifikačný orgán, audítori Európskej komisie, Európsky dvor audítorov, Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo financií SR v rámci vykonávania následnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a pod.

Os – koherentný súbor opatrení s konkrétnymi cieľmi, ktoré priamo vyplývajú z ich vykonávania a prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom ustanoveným v článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Platobná agentúra – útvar alebo orgán členského štátu, ktorý zodpovedá za platby konečným prijímateľom a poskytuje dostatočné záruky, že žiadosti o podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka boli oprávnené, platby presne a vyčerpávajúco zúčtované, kontroly ustanovené predpismi ES vykonané a požadované dokumenty predkladané, prístupné a uchované vrátane elektronických dokumentov v zmysle pravidiel ES. V podmienkach SR je platobnou agentúrou pre financovanie operácií z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).

Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, ktorých prostredníctvom sa zabezpečuje zodpovedné a prehľadné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platba konečným prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, s cieľom hospodárneho, efektívneho a účinného využívania verejných prostriedkov.

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Verejné obstarávanie – obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Verejné výdavky – všetky verejné prostriedky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a miestnych orgánov a Európskych spoločenstiev, a akékoľvek podobné výdavky. Za podobný výdavok sa považuje každý príspevok na financovanie operácií pochádzajúci z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo verejnoprávnych subjektov konajúcich v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.

Vlastné zdroje konečného prijímateľa – finančné prostriedky, ktorými sa podieľa konečný prijímateľ (resp. konečný užívateľ) na financovaní projektu v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré konečný prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja štátneho rozpočtu) ako napríklad úver z banky alebo príspevok tretej osoby.

Záväzky voči štátu po lehote splatnosti – s výnimkou splátkového kalendára potvrdeného veriteľom žiadateľ musí mať vyrovnané záväzky voči nasledujúcim subjektom verejnej správy:
a)  správcovi dane v zmysle zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov okrem záväzkov voči obciam v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (netýka sa dane z nehnuteľností),
b)  príslušnému obecnému/mestskému úradu v súvislosti s uhradením dani z nehnuteľností,
c)  príslušným colným úradom,
d)  Sociálnej poisťovni za všetkých zamestnancov,
e)  zdravotným poisťovniam (splnenie záväzkov a odvodových povinností za všetkých zamestnancov),
f)   bývalým štátnym fondom rezortu Ministerstva pôdohospodárstva SR,
g)  Slovenskému pozemkovému fondu (v prípade, ak s ním má žiadateľ uzatvorené nájomné zmluvy),
h)  Správe finančnej kontroly,
i)   PPA.